Graffeg i gyhoeddi argraffiad Cymraeg o The Lost Words

Graffeg to publish Welsh language edition of The Lost Words

Mae Mererid Hopwood, awdur ac ieithydd blaenllaw o Gymru, wedi addasu cerddi swyn acrostig Robert Macfarlane i greu rhifyn hudolus Cymraeg, Geiriau Diflanedig sy’n cyhoeddi ar 10 Hydref 2019.

Leading Welsh author and linguist Mererid Hopwood has adapted Robert Macfarlane’s acrostic spell-poems to create an enchanting Welsh language edition, Geiriau Diflanedig, publishing on 10 October 2019

Ers ei gyhoeddi ym mis Hydref 2017, mae The Lost Words (Hamish Hamilton) wedi dal dychymyg miloedd o ddarllenwyr, gan werthu tua 200,000 o gopïau dros y byd, gyda nifer fawr o gynlluniau cyllido torfol llwyddiannus yn sicrhau bod miloedd o ysgolion ar draws y DU yn cael copïau ohono.

Enillodd The Lost Words wobr Llyfr Plant y Flwyddyn 2018 yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn Prydain, gwobr Llyfr y Flwyddyn yng Ngŵyl y Gelli 2017 a gwobr BAMB (Most Beautiful Book of the Year Award) yn yr un flwyddyn. Yn 2019, enillodd Jackie Morris wobr fawreddog y CILIP Kate Greenaway Medal am ei darluniau trawiadol.

Dechreuodd The Lost Words fel ymateb i ddiflaniad geiriau cyffredin o fyd natur – yn eu plith acorn, blubell, kingfisher a wren – o eiriadur plant oherwydd nad oeddynt yn cael eu defnyddio digon i gyfiawnhau eu cynnwys. Er nad ydynt ‘ar goll’ yn yr un modd, mae Geiriau Diflanedig yn amlygu’r ffaith fod yr un geiriau yn diflannu o’n hiaith gyffredin yma yng Nghymru, gan ddatgelu’r un datgysylltiad rhwng pobl a natur. Mae addasiadau Mererid o swyn-gerddi Robert Macfarlane yn cyfleu o’r newydd hud a lledrith cynhenid eu pwnc, gan ein hannog i ymgysylltu o’r newydd â byd natur drwy roi bywyd i’r geiriau.

Mae lluniau Jackie Morris, sydd wedi’u peintio â llaw, yn cyd-fynd â phob cerdd, gan greu trysor gweledol i’w fwynhau am genedlaethau i ddod.

Dywedodd Robert Macfarlane: ‘Ganwyd The Lost Words yn rhannol yng Nghymru, yn stiwdio Jackie Morris ar Benmaendewi, o’i pheintiadau a ysbrydolwyd gan natur a thirwedd Cymru. Mae copïau o’r llyfr wedi eu rhoi i nifer o ysgolion cynradd yng Nghymru, ac i bob cartref gofal yn y wlad, ac mae ei gelf a’i gerddi yn llenwi muriau’r Uned Gofal Critigol yng Nghwmbrân. Felly mae’n bleser mawr i mi ei fod nawr yn ymddangos mewn argraffiad Cymraeg, gyda fy swyn-gerddi wedi eu haddasu i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood – a’u gwneud i lifo a neidio o’r newydd gan ei dawn arbennig yn trin geiriau. Gobeithiaf y bydd yr argraffiad hwn yn dod â’r llyfr i sylw llawer mwy o ddarllenwyr Cymraeg, ac yn helpu i gau’r bwlch rhwng natur a bywyd bob dydd cefn gwlad.’

Dywedodd Jackie Morris: ‘Mae gwybod y bydd The Lost Words ar gael yn yr argraffiad hardd hwn yn gwneud i fy nghalon ganu. Mae Mererid Hopwood yn deall y ffordd y mae geiriau’n gweithio, yn medru llenwi’r awyr â rhythmau ac odlau mewnol. Roeddwn i wedi fy nghyffroi pan drodd hi at y gwaith. A rhywsut, yn Gymraeg, mae’r geiriau’n swnio fel hud a lledrith hynafol. Rwy’n gobeithio y bydd ein llyfr – fy un i, Robert a Mererid – yn cyrraedd pob ysgol yng Nghymru.’

Dywedodd Mererid Hopwood: ‘Yn ei gerdd Cofio, mae Waldo Williams yn hiraethu am ‘eiriau bach hen ieithoedd diflanedig’, a phob dydd, mae geiriau bach yn rhywle yn mynd ar goll. Ymgais yw’r llyfr hwn i atal mwy rhag llithro oddi ar ein tafodau, a choPensurio rhai yn ôl i fod. Dyma pam fod bardd y testun gwreiddiol, Robert Macfarlane, wedi galw’r cerddi’n ‘swynion’ a’u llenwi ag iaith gyfoethog heb ofni defnyddio geiriau llai cyfarwydd. Mae’r llyfryn Cymraeg yn dilyn ei eisampl. Drwy edrych ar y lluniau a chlywed sain y swynion, nid oes angen ofni geiriau hen na newydd. Mwynhewch eu blas ar eich tafod a gadewch i hud a lledrith llafariaid a chytseiniaid byd natur lenwi eich dychymyg!’

Mae Mererid Hopwood a Jackie Morris ar gael i’w cyfweld. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â [email protected]

Geiriau Diflanedig
10 Hydref 2019
ISBN 9781913134617, £25

Since its publication in October 2017, The Lost Words (Hamish Hamilton) has captured the imagination of thousands of readers, selling an estimated 200,000 copies around the world with a large number of successful crowd-funding schemes placing the book into thousands of schools across the UK.

The Lost Words has won the Children’s Book of the Year 2018 at the British Book of the Year Awards, Hay Festival Book of the Year 2017 and BAMB Most Beautiful Book of the Year Award 2017. Most recently, Jackie Morris won the prestigious CILIP Kate Greenaway Medal 2019 for her stunning illustrations.

The Lost Words began as a response to the removal of everyday nature words – among them ‘acorn’, ‘bluebell’, ‘kingfisher’ and ‘wren’ – from a children’s dictionary because those words were not being used enough by children to merit inclusion. Although not ‘lost’ in the same way, Geiriau Diflanedig exposes the fact that the same words are disappearing from common use here in Wales, underlining a similar disconnect between people and the natural world around them. Mererid’s adaptations of Robert Macfarlane’s acrostic spell-poems seek to recapture the inherent awe and magic of their subject, encouraging a re-engagement with the natural world by speaking the words back to life.

Jackie Morris’s hand-painted illustrations accompany each poem, creating critically-acclaimed visual treasure to be enjoyed for generations to come.

Robert Macfarlane said ‘The Lost Words was born partly in Wales, in Jackie Morris’s artist’s studio on St David’s Head, her paintings inspired by Welsh nature and landscape; copies of the book have been donated to scores of Welsh primary schools, and all care homes in Wales; and its art and poems are filling the walls of the new Critical Care Unit at Cwmbran. So it is a great joy to me that it should also now be appearing in a Welsh-language edition, with my spells conjured into Welsh by Mererid Hopwood –– made to tumble and flow and ripple and jump anew by the magic of Mererid’s ear and pen. I hope this edition will bring the book to many more Welsh readers, and help close the gap between nearby nature and everyday life in the country.’

Jackie Morris said: ‘To know that The Lost Words will be available in this beautiful edition makes my heart sing. Mererid Hopwood understands the way words work, makes the air sing with rhythms and internal rhymes. I was so excited when she took on the task. And somehow, in Welsh, they do sound like the ancient magic of conjuring. I hope our book, mine, Robert’s and Mererid’s finds its way into every school in Wales.’

Mererid Hopwood said ‘In his poem ‘Cofio’ Waldo Williams longs for the ‘little words of lost languages’, and every day, somewhere, little words are disappearing. This book is an attempt to stop more from slipping away and to conjure some back to life. This is why the poet of the original text, Robert Macfarlane, called the poems ‘spells’ and filled them with rich language. The Welsh version follows his example. By looking at Jackie Morris’s inspirational illustrations and listening to the language of the spells, there’s no need to fear unfamiliar words. Enjoy their taste on your tongue and let the magic of the vowels and consonants of the natural world fill your imagination.’

Mererid Hopwood and Jackie Morris are both available for interview. For more information please contact [email protected]

Geiriau Diflanedig
10 October 2019
ISBN 9781913134617, £25